ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1
ος   Διαγωνισμος Συνθεσης

για συνολο δωματιου

Στοχος του διαγωνισμου
ειναι να ενθαρρυνει τους συνθετες
να δημιουργησουν νεα εργα για ορχηστρα
και να προωθησει
τη συγχρονη ελληνικη μουσικη δημιουργια!

Θοδωρος Αντωνιου”

1ος Διαγωνισμός Σύνθεσης
για Σύνολο Δωματίου

 

Greek Composers’ Union organize Competition Composition
for
Chamber Orchestra.

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών προκηρύσσει Διαγωνισμό Σύνθεσης έργου για Σύνολο Δωματίου στη μνήμη του Επίτιμου Προέδρου της Θόδωρου Αντωνίου

“ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ”

1ος Διαγωνισμός Σύνθεσης Έργου
για σύνολο δωματίου

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών προκηρύσσει διαγωνισμό Σύνθεσης έργου για σύνολο δωματίου στην μνήμη του εκλιπόντος προέδρου της Θόδωρου Αντωνίου.
2. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και Κύπριοι συνθέτες μέχρι 35 ετών (δηλ. γεννημένοι από την 01/01/1985 και μετά).
3. Μπορούν να υποβληθούν έργα σε παρτιτούρες, οποιασδήποτε σχολής και αισθητικής κατεύθυνσης.
4. Τα υποψήφια έργα, πρέπει να έχουν διάρκεια από εννέα (9) έως δώδεκα (12) λεπτά. Η διάρκεια πρέπει να αναγράφεται στον αρχή της παρτιτούρας.
5. Τα υποψήφια έργα πρέπει να έχουν την ακόλουθη ενορχήστρωση:
1 Φλάουτο (εναλλακτικά και με άλτο), 1 Κλαρινέτο (εναλλακτικά και με μπάσο), 1 Κόρνο, Κρουστά (1 εκτελεστής), 1 Πιάνο, 1 Βιολί, 1 Βιόλα, 1 Βιολοντσέλο, 1 Κοντραμπάσο. Τα κρουστά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (όλα ή μέρος αυτών) είναι: 1 Glockenspiel, 2 Bongos, 1 Snare Drum, 2 Toms (medium – low), 2 Woodblocks, 2 Cowbells, 1 Suspended Cymbal, 1 Triangle, 1 Slapstick.
Η παραπάνω ενορχήστρωση πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και οι συνθέτες που θα υποβάλουν έργα θα πρέπει να την ακολουθήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση το υποβληθέν έργο θα απορρίπτεται.
6. Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου), πριν από την ανακοίνωση του βραβείου. Έργα που έχουν βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά.
7. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται επάνω στην παρτιτούρα, η οποία όμως πρέπει να υπογράφεται με εξαψήφιο κωδικό.
8. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες), θα θεωρηθούν μία υποψηφιότητα.
9. Το Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: dpo@antonioucompetition.gr και περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό, τον τίτλο του υποβαλλόμενου έργου, το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο Έντυπο Συμμετοχής ότι το έργο τους είναι αυθεντικό, ανέκδοτο και αντιπροσωπευτικό της συνθετικής τους εργασίας. Το Έντυπο Συμμετοχής διατίθεται από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.antonioucompetition.gr
10. Όλα τα υποψήφια έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην πλατφόρμα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (Score Submission  του ιστότοπου του διαγωνισμού: www.antonioucompetition.gr) ως τις  30 Σεπτεμβρίου 2020. Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα επιτρέπεται η υποβολή.
11. Δεν επιτρέπεται η υποβολή έργων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς κτλ.
12. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται, θα απορριφθούν από τους οργανωτές του διαγωνισμού. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι τελεσίδικη. Θα ανακοινωθούν μόνο τα ονόματα των βραβευθέντων.
13. Θα δοθούν τρία (3) βραβεία. Η Κριτική Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε από τα βραβεία, εάν θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μια ή περισσότερες διακρίσεις. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την παρουσίαση των βραβευθέντων έργων του Διαγωνισμού σε συναυλία της.
14. Οι βραβευμένοι δημιουργοί παραχωρούν νομίμως στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή/και τηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς και μετάδοσης μέσω διαδικτύου του έργου τους χωρίς απαίτηση αμοιβής. Επίσης, δεσμεύονται ότι θα παραχωρήσουν το υλικό (πάρτες) για την εκτέλεση του έργου τους.
15. Οι βραβευμένοι δημιουργοί δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς προώθησης.
16. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μη διεξαγωγής ή παράτασης ή αναβολής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση παράτασης ή αναβολής του Διαγωνισμού, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών δε θα επεξεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο τα ήδη υποβληθέντα έργα μέχρι την εκ νέου διεξαγωγή του.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Ένωση θα διαγράψει τα υποβληθέντα έργα από τα αρχεία της, ενημερώνοντας τους δημιουργούς των έργων σχετικά.
17. Ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
18. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών διασφαλίζει την προστασία των έργων που θα υποβληθούν, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δημιουργών τους, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
19. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα έργα που θα υποβληθούν, καθώς και στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Ένωσης, οι οποίοι δεσμεύονται από σύμβαση τήρησης εμπιστευτικότητας.
Η επεξεργασία των δεδομένων των δημιουργών βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών προς υλοποίηση του διαγωνισμού και τη βράβευση των πλέον ενδεδειγμένων έργων.
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αυτά που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της υλοποίησης και της προώθησης του διαγωνισμού και των έργων.
Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων των δημιουργών.
Η Google λειτουργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία των δεδομένων, καθώς μας παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα κρατούνται για 6 μήνες μετά το πέρας της κρίσης και την απονομή των βραβείων και έπειτα θα διαγράφονται.
20. Οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης και διαγραφής τους, καθώς και το δικαίωμα να ζητούν από την Ένωση τον περιορισμό ή την παύση της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας.
Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών δεν πραγματοποιεί επεξεργασία των δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οι δημιουργοί μπορούν να απευθύνουν κάθε ερώτημά τους και να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@antonioucompetition.gr. Σε περίπτωση που αισθάνονται ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους στα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να υποβάλλου καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).